Buitenbulkweg 6, 4005 LA Tiel 0344 616939 info@boedelcentrumxl.nl
Privacy Statement
 
Boedelcentrumxl.nl/Ontruimservicexl.nl, gevestigd aan Buitenbulkweg 6, 4005 LA Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Cookie en Privacyverklaring. We hebben voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 
Contactgegevens:
 
Buitenbulkweg 6
4005 LA Tiel
+31 344616939
 
Kamer van Koophandel 58015051
Dhr. A. Velders is de Functionaris Gegevensbescherming van Boedelcentrumxl.nl. Hij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Boedelcentrumxl.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
 
Boedelcentrumxl.nl verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
 
 • Het afhandelen van uw opdracht/vraag en/of betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om IP adressen die onze website bezoeken met het enkele doel om SPAM te verspreiden, te kunnen opsporen en blokkeren.
 • Om na te gaan met welke met welke internetbrowser en type apparaat (PC, smartphone, tablet) onze site wordt bezocht om onze website daar zo goed mogelijk naar aan te passen.
 • Het verwerken van contactformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat wij deze kunnen beantwoorden en contact met u kan worden opgenomen.
Boedelcentrumxl.nl zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen via onze website. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot:
 
 • Autorisatiegegevens, zoals wachtwoorden of autorisatiecodes voor creditcard.
 • Medische gegevens.
 • Gegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele voorkeur, gezondheid, politieke gezindheid.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
 
Boedelcentrumxl.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maar in ieder geval nooit langer dan 1 jaar.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
 
Boedelcentrumxl.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Boedelcentrumxl.nl veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Boedelcentrumxl.nl is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door ons zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. Boedelcentrumxl.nl blijft te allen tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
 
Boedelcentrumxl.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische (beveiligings) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
De website van Boedelcentrumxl.nl maakt o.a. gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Onze website en de gegevens daarin verwerkt, zijn sterk beveiligd met wachtwoorden, spambeveiliging en Akeeba Admin Tools. Onze website wordt regelmatig bijgewerkt om alles up-to-date te houden.
Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, tenzij dit om zeer urgente redenen toch moet.
Onze apparaten (PC, laptop, smartphones) zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en/of pincode en ook gebruiken wij anti-virussystemen, email bescherming en spambeveiliging.
 
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BoedelcentrumXL.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boedelcentrumxl.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 


BoedelcentrumXL.nl

22-08-2020